Митрополит Амфилохије: У Црној Гори сви имају права осим СПЦ

© Sputnik / Марко МилачићМитрополит Амфилохије на протесту опозиције у Подгорици
Митрополит Амфилохије на протесту опозиције у Подгорици - Sputnik Србија
Пратите насTelegramOdyssey
Добро би било да властодршци пре него што гласају за НАТО дођу и помоле се ћивоту Светог Петра Цетињског, рекао је митрополит црногорско-приморски Амфилохије у интервјуу за „Дан“, додавши да он одговара Светом Петру Цетињском, а бивши премијер Мило Ђукановић шефовима НАТО-а.
Црна гора, протест - Sputnik Србија
Изгласан улазак Црне Горе у НАТО, опозиција позива на протесте (видео)

Ми­тро­по­лит је су­ге­ри­сао по­ли­ти­ча­ри­ма вла­сти да пре до­но­ше­ња од­лу­ке о НА­ТО-у ­пи­та­ју Све­тог Пе­тра Це­тињ­ског да ли то по­др­жа­ва­ју сви гра­ђа­ни Цр­не Го­ре. Од­го­ва­ра­ју­ћи на по­ру­ке Ђу­ка­но­ви­ћа да ће Ми­тро­по­ли­ја цр­но­гор­ско-приморска (МЦП) до­би­ти сво­ју ни­шу, ми­тро­по­лит је оце­нио да пред­сед­ник ДПС не зна шта го­во­ри и да не­ма пој­ма о цр­кви.

„Го­спо­дин Ђу­ка­но­вић је био глав­на лич­ност у свим исто­риј­ским зби­ва­њи­ма у Цр­ној Го­ри од де­ве­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка. Из­ме­ђу оста­лог, ње­га ­зо­ву и Ми­ло краљ. И за­и­ста, очи­глед­но се он и по­на­ша та­ко, као краљ. Да ли му је свој­ствен онај ап­со­лу­ти­зам кра­ља Ни­ко­ле Пр­вог Пе­тро­ви­ћа, то ни­је мо­је да су­дим. Ме­ђу­тим, по­сто­ји јед­на су­штин­ска раз­ли­ка између на­шег цр­но­гор­ског кра­ља и кра­ља Ни­ко­ле. Краљ Ни­ко­ла је био кр­штен чо­век, чо­век цр­кве и у ње­го­во вре­ме Митрополија цр­но­гор­ско-при­мор­ска је би­ла др­жав­на ве­ра. Наш но­ви краљ био је ов­де и код ћи­во­та Све­тог Пе­тра. Мо­рам да при­знам да ни­је умео да се по­на­ша. То му не за­ме­рам, та­ква му је би­ла шко­ла кумровач­ко-бро­зо­вач­ка. При­шао је ћивоту и клим­нуо гла­вом, као што са­да кли­ма­ју у џа­ми­ји, та­ко не­ка­ко. Он­да је по­сле чак и ло­жио бад­ња­ке. Ме­ђу­тим, ни­су Це­тиња­ни за­бо­ра­ви­ли да је Ми­ло на­о­па­ко на­ло­жио бад­ња­ке“, подсетио је митрополит.

Он тврди да је Ђукановић ис­ко­ри­стио Цр­кву да би учврстио власт и да би оства­рио сво­је по­ли­тич­ке ци­ље­ве. У том ду­ху, он на­ста­вља ту при­чу, ко­ју је ра­ди­ка­ли­зо­вао 1997. го­ди­не ка­да је по­чео дру­га­чи­је да се по­на­ша пре­ма цр­кви и по­чео да подржава та­ко­зва­ну ЦПЦ.

„Ђу­ка­но­вић ме је оп­ту­жио да сам по­ли­ти­чар у ман­ти­ји и на­ја­вио да ће за­кон о вер­ским за­јед­ни­ца­ма би­ти до­нет у до­глед­но вре­ме, а да ће цр­ква, од­но­сно Ми­тро­по­ли­ја, до­би­ти сво­ју ’ни­шу‘. Не знам шта под­ра­зу­ме­ва под тим… Он сме­шта Све­тог Петра Це­тињ­ског, Све­тог Ва­си­ли­ја Остро­шког у ни­шу?! Ни­је све­стан шта го­во­ри, а опра­шта му се јер у Бо­га не ве­ру­је, па мо­же да ка­же и не­што што је де­ти­ња­сто и не­ра­зум­но. Он хо­ће сву исто­ри­ју да сме­сти у ни­шу. Оче­вид­но је да Римокатоличка цр­ква ни­је до­би­ла ни­шу, с њом је скло­пљен те­мељ­ни уго­вор, а та­ко је учи­ње­но и с Ислам­ском заједницом и с је­вреј­ском за­јед­ни­цом. Све је то за по­што­ва­ње, али не знам ко­ли­ко је за по­што­ва­ње да МЦП на кра­ју све­га то­га за­слу­жи не­ку ни­шу, док су дру­ге за­јед­ни­це до­би­ле сва сво­ја пра­ва. Ђу­ка­но­вић очи­глед­но има ха­ри­зму као пол­ити­чар, али с дру­ге стра­не пој­ма не­ма о цр­кви“, сматра преосвећени митрополит Анфилохије.

Што се тиче протеста, ко­ји ор­га­ни­зовао Демократски фронт на Цетињу, он сматра да је то њи­хов по­ли­тич­ки скуп са којим цр­ква не­ма ве­зе.

„Ја сам ду­жан пред Бо­гом, пред сво­јом са­ве­шћу и ћи­во­том Све­тог Пе­тра Це­тињ­ског да да­нас по­во­дом тог на­си­ља и зло­чи­на НА­ТО-а одр­жим за­у­по­ко­је­ну ли­тур­ги­ју и по­мен сви­ма по­стра­да­лима и у Ср­би­ји, и у Цр­ној Го­ри, као и жр­тва­ма од Укра­ји­не до Ази­је. Исто то ће­мо ура­ди­ти и 7. ма­ја за око 2.000 по­би­је­них у Под­го­ри­ци. НА­ТО бом­бар­до­ва­ње Цр­не Го­ре, Ср­би­је и некадашње за­јед­нич­ке др­жа­ве је ди­рект­ни на­ста­вак на­ци­фа­ши­стич­ке ти­ра­ни­је из вре­ме­на Дру­гог свет­ског ра­та. Носилац та­кве ти­ра­ни­је је НА­ТО. Ка­да би се тај НА­ТО са­да по­ка­јао пред Бо­гом и пред љу­ди­ма и об­но­вио оно што је уништио, он­да би то би­ло до­бро. Кад је у пи­та­њу до­но­ше­ње од­лу­ке вла­сти о НА­ТО-у на Це­ти­њу, до­бро је да се она до­но­си на Це­ти­њу, јер је то пре­сто­ни град ко­ји је био и остао те­мељ Цр­не Го­ре. Ме­ђу­тим, ка­да бих ја био на њи­хо­вом ме­сту, као што ни­­сам, он­да бих ја до­шао код Све­тог Пе­тра Це­тињ­ског да га при­у­пи­там ка­ко они ра­де и усме­ра­ва­ју Цр­ну Го­ру, је ли то у ње­го­вом ду­ху. При­у­пи­тао бих ја и Пе­тра Дру­гог о то­ме. Би­ло би до­бро ка­да до­но­се ту од­лу­ку да при­у­пи­та­ју је ли то из гла­ве це­лог на­ро­да или је из гла­ве са­мо јед­не гру­пе љу­ди, и да ли та гру­па љу­ди има пра­во пред Бо­гом и Све­тим Петром Це­тињ­ским и исто­ри­јом Цр­не Го­ре да пре­у­зи­ма та­кву од­го­вор­ност на се­бе“, закључио је он.

Све вести
0
Да бисте учествовали у дискусији
извршите ауторизацију или регистрацију
loader
Ћаскање
Заголовок открываемого материала