Професионални сведок Синђа „открио“ и оружје у Јајинцима

© REUTERS / Stevo VasiljevicЦрногорска полиција - хапшење током изборног дана
Црногорска полиција - хапшење током изборног дана - Sputnik Србија
Пратите насTelegramOdyssey
Осум­њи­че­ни за те­ро­ри­зам у Цр­ној Го­ри Алек­сан­дар Син­ђе­лић, зва­ни Син­ђа, пре­ма сазнањима „Да­на“, до­бро­вољ­но се ја­вио ис­тражним ор­га­ни­ма Ср­би­је да са­оп­шти по­дат­ке о слу­ча­ју „Ја­јин­ци“ и пра­ће­њу пре­ми­је­ра Алек­сан­дра Ву­чи­ћа

Пре не­го што се до­бро­вољ­но пре­дао Ту­жи­ла­штву Цр­не Го­ре, он је у Бе­о­гра­ду дао из­ја­ву о сво­јим са­зна­њи­ма ве­за­ним за тај слу­чај.

Црногорска полиција приводи осумњичене за планирање напада на дан избора - Sputnik Србија
„Терориста“ Синђелић у истражном затвору у Спужу?

Осим што је при­стао да се на­го­ди са цр­но­гор­ским спе­ци­јал­ним ту­жи­о­цем Ми­ли­во­јем Кат­ни­ћем, Син­ђе­лић је из­ра­зио спрем­ност да српским правосудним органима да по­дат­ке о то­ме ко је и ка­да пра­тио пре­ми­је­ра Ср­би­је.

Син­ђе­лић је ис­тра­жи­те­љи­ма у Бе­о­гра­ду дао из­ја­ву о пра­ће­њу Алек­сан­дра Ву­чи­ћа и ње­го­ве по­ро­ди­це не­по­сред­но пре до­бро­вољ­не пре­да­је цр­но­гор­ским ис­тра­жним ор­га­ни­ма.

Ин­те­ре­сант­но је да Син­ђе­лић у слу­ча­ју ис­тра­ге у Ср­би­ји ни­је ни за­шти­ће­ни све­док ни све­док-са­рад­ник, већ се и та­мо до­бро­вољ­но при­ја­вио, као и у Цр­ној Го­ри.

По­ку­ша­ли смо да сту­пи­мо у кон­такт са ми­ни­стром уну­тра­шњих по­сло­ва Ср­би­је Не­бој­шом Сте­фа­но­ви­ћем ка­ко би нам об­ја­снио Син­ђе­ли­ће­ву уло­гу у том слу­ча­ју, али он ни­је од­го­ва­рао на по­зи­ве „Да­на“.

„Но­во­сти“ су об­ја­ви­ле да је све­док А.С. ис­при­чао ис­тра­жним ор­га­ни­ма ко су љу­ди ко­ји су у ду­жем вре­мен­ском пе­ри­о­ду осма­тра­ли ста­но­ве срп­ског пре­ми­је­ра и ње­го­вог бра­та Ан­дре­ја Ву­чи­ћа на Но­вом Бе­о­гра­ду. На­вод­но, по­ли­граф је по­твр­дио да А.С. го­во­ри исти­ну.

Црногорска полиција - хапшење - илустрација - Sputnik Србија
Мистерија „Синђелић“ — а шта каже бивша жена

„Пре­ма на­шим до­бро оба­ве­ште­ним из­во­ри­ма, он је ис­при­чао да се иста еки­па рас­пи­ти­ва­ла о кре­та­њу и на­ви­ка­ма пред­сед­ни­ка Вла­де и чла­но­ва ње­го­ве по­ро­ди­це. Иден­ти­тет тих љу­ди је по­знат оба­ве­штај­ци­ма и у то­ку је по­тра­га за њи­ма, а сум­ња се да су по­сле про­на­ла­же­ња ’ре­но ме­га­на‘ пу­ног оруж­ја у га­ра­жи на Но­вом Бе­о­гра­ду на­пу­сти­ли Ср­би­ју“, пи­шу „Но­во­сти“.

Ми­ни­стар уну­тра­шњих по­сло­ва Не­бој­ша Сте­фа­но­вић из­ја­вио је ра­ни­је да је МУП до­шао до но­вих са­зна­ња ко­ја ука­зу­ју ода­кле је мо­гло да бу­де пре­ба­че­но оруж­је про­на­ђе­но у бли­зи­ни по­ро­дич­не ку­ће пре­ми­је­ра Ву­чи­ћа у Ја­јин­ци­ма и на Но­вом Бе­о­гра­ду.

„До­шли смо до озбиљ­них за­кљу­ча­ка ко­ји ука­зу­ју на не­што што ми ми­сли­мо да мо­же да бу­де је­дан од пра­ва­ца ко­ји смо ра­ни­је ели­ми­ни­са­ли, да је оруж­је оста­вље­но ту да га не­ко про­на­ђе. Си­ту­а­ци­ја у ве­зи са це­лим слу­ча­јем ни­је на­ив­на“, ка­зао је Сте­фа­но­вић.

Он је до­дао да се МУП не огла­ша­ва јер је у то­ку озбиљ­на ис­тра­га.

„Хо­ће­мо да јав­но­сти пре­зен­ту­је­мо ко­на­чан ре­зул­тат и на­да­мо се да ће­мо при­ве­сти од­го­вор­не осо­бе. Ве­ру­јем да пра­вац у ко­ме са­да иде ис­тра­га мо­же да бу­де исти­на“, ре­као је Сте­фа­но­вић.

„Но­во­сти“ пи­шу да су из Хр­ват­ске и Бо­сне и Хер­це­го­ви­не сти­гли пр­ви по­да­ци о оруж­ју про­на­ђе­ном  у Ја­јин­ци­ма.

Црногорска полиција приводи осумњичене за планирање напада на дан избора - Sputnik Србија
„Терориста“ Синђелић у истражном затвору у Спужу?

„На­шим слу­жба­ма до­ста­вље­ни су до­пи­си у ко­ји­ма се на­во­ди ко је ’за­ду­жи­вао‘ рат­ну опре­му ко­ја је про­на­ђе­на у Ја­јин­ци­ма. За не­ке ко­ма­де на­о­ру­жа­ња ни­је би­ло мо­гу­ће да се утвр­ди по­ре­кло јер су из­бри­са­ни се­риј­ски бро­је­ви, а за по­је­ди­не се сма­тра да су укра­де­ни из вој­них скла­ди­шта. Та­ко­ђе, без­бед­ња­ци су до са­да узе­ли из­ја­ве и ДНК узор­ке око 200 осо­ба за ко­је је пре­ко ба­зних ста­ни­ца мо­бил­не те­ле­фо­ни­је утвр­ђе­но да су би­ле у Ја­јин­ци­ма у да­ни­ма пре про­на­ла­же­ња па­кле­ног то­ва­ра“, об­ја­ви­ле су „Но­во­сти“.

До­бро­вољ­на Пре­да­ја

Алек­сан­дар Син­ђе­лић је про­шле не­де­ље, под још не­раз­ја­шње­ним окол­но­сти­ма, сти­гао у Цр­ну Го­ру, где се сум­њи­чи за те­ро­ри­зам у по­ку­ша­ју. Пре­ма до­ступ­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, он се до­бро­вољ­но пре­дао, а спе­ку­ли­ше се да је у Под­го­ри­цу сти­гао вла­ди­ним ави­о­ном. Тре­нут­но пре­го­во­ри­ма са спе­ци­јал­ним ту­жи­о­цем Ми­ли­во­јем Кат­ни­ћем да при­зна кри­ви­цу за де­ло ко­је му се ста­вља на те­рет.

 

Извор: ИН4С

Све вести
0
Да бисте учествовали у дискусији
извршите ауторизацију или регистрацију
loader
Ћаскање
Заголовок открываемого материала